Namensliste Kuhli - Kuhly - Kuly - Chuly
Zweig A1 = Nachkommen von Johannes Chuly (1794)

Johannes Chuly, geb.3.3.1794, war das 1. Kind von Johannes Chuly (1765)
Er hatte 5 Kinder:

Anna Elisabeth Kuly, geb.29.11.1813, gest.5.1.1814
Anna Elisabeth Kuly verh.Sassmannshausen, geb.25.2.1815
Jacob Saßmannshausen, geb.22.7.1835
Friedrich Saßmannshausen, geb.23.6.1838
Heinrich Saßmannshausen, geb.24.6.1845, gest.7.6.1931
Louise Saßmannshausen, geb.28.11.1847, gest.1.3.1859
Magdalene Kuly verh.Bernshausen, geb.13.10.1817
Adolph Bernshausen, geb.15.1.1840
Heinrich Bernshausen, geb.23.7.1841, gest.6.12.1927
Elise Bernshausen verh.Horchler, geb.22.11.1843, gest.2.12.1911
Christian Bernshausen, geb.13.11.1845, gest.1.12.1845
Catharine Bernshausen, geb.25.5.1847, gest.1.2.1915
Christian Bernshausen, geb.26.6.1850
Louise Bernshausen, geb.3.3.1854, gest.21.7.1871
Friedrich Bernshausen, geb.31.3.1857
Catharina Elisabetha Kuly verh.Banf, geb.3.11.1820
Wilhelm Banf, geb.19.3.1841, gest.22.3.1842
Wilhelm Banf, geb.25.8.1843, gest.27.12.1899
Elise Banf, geb.27.7.1846, gest.23,4,1847
Elise Banf, geb.1.4.1848
Catharine Banf, geb.30.5.1852, gest.18.4.1867
Wilhelmine Banf, geb.1.12.1854, gest.16.8.1855
Heinrich Banf, geb.16.7.1856
Wilhelmine Banf, geb.13.2.1859
Johann Henrich Kuly geb.1.4.1823
Reinhard Kuly, geb.13.1.1844, gest.13.9.1846
Heinrich Kuly, geb.5.11.1848
Bertha Kuly verh.Kunz, geb.7.1.1884
Karl Kuly, geb.26.1.1888, gest.4.6.1909
Heinrich Kuly, geb.28.7.1899, gest.18.6.1906
Catharine Kuly, geb.26.10.1850
Louise Kuly, geb. 10.10.1853, gest.23.8.1855
Louise Kuly verh.Stützel, geb.2.1.1857
Wilhelmine Stützel, geb.7.7.1878
Lina Stützel verh. Irle, geb. 18.8.1881
August Gustav Stützel, geb.30.10.1887
Elise Kuly, geb. 29.11.1859
Friedrich Kuly, geb.22.8.1863
Emmi Kuly verh.Merle, geb.31.3.1893
Minna Kuly, geb.25.3.1898
Selma Kuly, geb.4.7.1903, gest.17.10.1903
Adolph Kuly, geb. 23.9.1865
Emmy Kuly, geb.3.2.1894, gest.10.3.1965
Adolf Kuly, geb.15.8.1897
Edith Kuly, geb.21.11.1921
Rosa Kuly, geb.22.7.1899
Friedrich Kuly, geb.28.2.1901
Manfred Kuly, geb.6.10.1930
Friedrich Otto Kuly (1951)
Jürgen Kuly (1953)
Oliver Kuly (1973)
Björn Kuly (1975)
Patrik Kuly (1998)
Nicoley Kuly (1998)
Wilhelm Kuly, geb.28.10.1902
Hannelore Kuly verh.Wörster, geb.23.4.1935
Otto Kuly, geb.2.1.1905, gest.27.2.1906
Martha Kuly, geb.29.11.1906, gest.12.9.1913
Elisabeth Kuly verh.Rothenpieler, geb.5.12.1908
Anna Kuly, geb.14.12.1910
Hildegard Kuly verh.Afflerbach, geb.14.8.1912